വൃശ്ചിക മഹോത്സവം 2023

പടനിലം പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ വൃശ്ചിക മഹോത്സവം 2023