പടനിലം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം 2022

പടനിലം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം 2022

പടനിലം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം 2022

പടനിലം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം 2022

ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പടനിലം ശിവരാത്രി 2022 മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടുത്സവമാണ്.ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ പടനിലവാസന്റെ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം