നൂറനാട് പടനിലം പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതി ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം..

നൂറനാട് പടനിലം പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതി ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം.ക്ഷേത്ര തന്ത്രി സി.പി.എസ് പരമേശ്വരൻ ഭട്ടതരിയുടെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ 2024 ജൂൺ 7,8 തീയതികളിൽ നടന്നു